Casey Radio 97.7FM presented the 2016 awards at our AGM.

Hall of Fame Award: was not awarded
Wendy Morgan Volunteer Award: xxx
Charles Weymouth Outstanding Program Award: xxxxx
David Lentin Youth Award: xxxx
Ethnic Presenter: xxxxx
Life Membership: xxxxx